BEZDARBNIEKU APMĀCĪBA PĒC DARBA DEVĒJA PIEPRASĪJUMA

16-03-2018

Aicinām darba devējus ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus!
 


NVA veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām:


Sadarbība:

 1. NVA organizē bezdarbnieku apmācību, ja darba devējs NVA iesniedz rakstisku pieprasījumu apmācību organizēšanai;
 2. NVA slēdz ar darba devēju atbilstošu līgumu:
 3. Darba devējs uzņemas pienākumu pēc apmācības pabeigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz sešus mēnešus.
 4. Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas netiek pieņemts darbā, darba devējs atmaksā NVA finanšu līdzekļus, kas izlietoti apmācību izmaksu segšanai.

 

Darba devēja ieguvumi:

 1. Darba devējs piedalās bezdarbnieku atlasē un iesaistei apmācībā izvēlas savām prasībām atbilstošus pretendentus.
 2. Darba devējs sadarbībā ar NVA patstāvīgi vai no NVA piedāvājuma izvēlas izglītības iestādi, kas veiks apmācību.
 3. Darba devējam ir iespēja sadarbībā ar izglītības iestādi izstrādāt jaunu, uzņēmuma specifikai atbilstošu izglītības programmu.
 4. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devējs var nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā.
 5. NVA sedz visas ar apmācību saistītās izmaksas.
 6. Darba devējs iegūst uzņēmuma specifikai sagatavotus kvalificētus darbiniekus.

 

Ja darbinieku apmācīšanai nepieciešams izstrādāt jaunu izglītības programmu:

 

  Papildus informācija: Izglītības likums, LR IZM 2010.gada 11.oktobra iekšējie noteikumi Nr.22 ”Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība
  Izglītības programmas licencēšana — tiesību piešķiršana izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu
Papildus informācija: 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.

  Papildus informācija:

Darba devēja pieprasījums izglītības programmas organizēšanai (spēkā no 01.02.2018.) ;
Līgums ar darba devēju par bezdarbnieku profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas  īstenošanu (spēkā no 15.08.2017.) .
  Izglītības programmas akreditācija — tiesību iegūšana izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.
Papildus informācija: 2010.gada 10.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”.

 

Konsultācijas saistībā ar profesionālās izglītības programmu izstrādi var saņemt Valsts izglītības satura centrā vai Izglītības kvalitātes dienestā pie attiecīgajiem speciālistiem.
Papildu informāciju par bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma iegūsiet tuvākajā NVA filiālē .Pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

14-03-2018


 PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

 

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 pasākums

„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” 
 
Pasākuma mērķis:
• atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā;
• biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

 

Pasākuma mērķa grupa:
• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) kā bezdarbnieks;
• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;
• izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;
• atbilst biedrības/nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
• atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 

Pasākumu organizē un īsteno Aģentūra sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām – biedrībām/nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) (turpmāk - nevalstiska organizācija).

 

Iesaistes ilgums Pasākumā - līdz sešiem mēnešiem.

 

Pasākuma īstenotājiem nevalstiskām organizācijām jāievēro šādi nosacījumi:
• nevalstiska organizācija reģistrēta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
• nevalstiskai organizācijai ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
• pēdējā gada laikā nevalstiskā organizācija nav pārkāpusi līgumu noteikumus par Aģentūras organizēto aktīvo nodarbinātības Pasākumu īstenošanu;
• nevalstiskai organizācijai nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents netiek likvidēts;
• nevalstiska organizācijai nav nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādu vai ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā nepārsniedz 150 euro;
• Pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams Pasākuma īstenošanai;
• Pasākuma darba vide atbilst darba drošības prasībām;
• ja Pasākumā tiks iesaistīts jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti, Pasākuma īstenošanas vietas telpa/vide ir funkcionāli pielāgota tam, lai nodrošinātu jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, iespēju iekļūt un brīvi pārvietoties pasākuma īstenošanas vietā veicot nepieciešamos amata pienākumus.

 

Slēdzot līgumu Aģentūra ar nevalstiskajām organizācijām nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus:
• noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību Pasākumā;
• nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku nevalstiskajā organizācijā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar jaunieti bezdarbnieku.

 

Aģentūra nevalstiskajām organizācijām nodrošina šādu finanšu atbalstu Pasākuma īstenošanai:
• jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendiju 5,00 euro par vienu iesaistes dienu;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanu.

 

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties dalībai Pasākumā?

• 1.solis
Izdrukā un aizpildi pieteikuma formu,  apliecinājuma pieteikumu un pievieno norādīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

• 2.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūti pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu.

• 3.solis

NVA filiāle rakstveidā informē nevalstisko organizāciju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu.


 

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar:
Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikumu .

 

Vēršam uzmanību, ka pretendentu pieteikšanās pasākumu īstenošanai izsludināta 13.03.2018. Plašāka informācija ŠEIT.

 

Saistītie dokumenti:


•    Pieteikums

•    Apliecinājums pieteikumam
•    Līgums ar biedrību/nodibinājumu

•    Pieņemšanas – nodošanas akts

•    Informācija par iesaistes laiku un aprēķināto stipendiju

•    Līgums par jaunieša dalību

•    Darba devēju izvēles nolikums
 

 

  Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē.


BRĪVO DARBA VIETU REĢISTRĒŠANA UN DARBINIEKU ATLASE

13-03-2018
Brīvo darba vietu reģistrēšana

 

Brīvās darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūrā ir iespējams pieteikt šādos veidos:

 • Aģentūras filiālēs klātienē, elektroniski vai zvanot pa tālruni (kontaktinformācija ir pieejama zemāk).
 • Ja vēlaties meklēt darbiniekus ES/EEZ valstīs, Jums ir iespēja publicēt vakances konkrētās Jūs interesējošās valstīs. Sazinieties ar EURES konsultantiem.


Brīvās darba vietas publicēšanai nepieciešams norādīt šādu informāciju:

 • Darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs;
 • Profesija;
 • Darbības joma;
 • Darba pienākumi;
 • Darba vietas adrese;
 • Atalgojums;
 • Brīvo darba vietu skaits;
 • Darba devēja kontaktinformācija.


Pakalpojuma apraksts


Darba devējs var pieteikt brīvās darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs klātienē, telefoniski, e-pastā vai pašreģistrācijas ceļā CV/Vakanču portālā.

Darba devējs var izvēlēties brīvās darba vietas veidu:

 • atklātā brīvā darba vieta, ja darba devējs atļauj pretendentam tieši sazināties ar sevi un piekrīt brīvās darba vietas publiskošanai, tai skaitā aģentūras CV un vakanču portālā;
 • slēgtā vakance, ja darba devējs vēlas nepiekrīt informācijas par brīvo darba vietu publiskošanai, bet vēlas saņemt aģentūras palīdzību pretendentu atlasē.


Aģentūras darbinieki veic darbinieku atlasi no bezdarbnieku un darba meklētāja vidus pēc darba devēja pieprasījuma divējādi:

 • aģentūras darbinieki veic piemērotu pretendentu atlasi, informāciju par pretendentiem nosūta darba devējam izvērtēšanai.
 • aģentūras darbinieki veic piemērotu pretendentu atlasi. Pēc tam tiek organizēta darba devēja un bezdarbnieka (-u) tikšanās, un notiek nākamais atlases posms.


Darba devējam ir iespēja darbaspēku meklēt citās ES un EEZ valstīs:

 • ievietot brīvo darba vietu EURES datu bāzē. Šī informācija tiek izplatīta darba meklētājiem visās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs un Šveicē;
 • izmantot EURES CV datu bāzi pretendentu atlasei un meklēšanai;
 • saņemt EURES konsultanta tiešu atbalstu darbinieku piesaistei no citām Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

 

NVA filiāļu kontaktinformācija vakanču pieteikšanai

NVA filiāle Kontakttālrunis vakanču reģistrēšanai E-pasts
Aizkraukle
25685252
Aplūkot e-pastu
Alūksne 64381014
Aplūkot e-pastu
Balvi 64507263
Aplūkot e-pastu
Bauska 63960631
Aplūkot e-pastu
Cēsis 28344696
Aplūkot e-pastu
Daugavpils 65434561
Aplūkot e-pastu
Dobele 63721565
Aplūkot e-pastu
Gulbene 64471445
Aplūkot e-pastu
Jelgava 63026674
Aplūkot e-pastu
Jēkabpils 65231950
Aplūkot e-pastu
Jūrmala 67760227
Aplūkot e-pastu
Krāslava 65622102
Aplūkot e-pastu
Kuldīga

63350553

63350551

Aplūkot e-pastu
Liepāja

63427365

Aplūkot e-pastu
Limbaži 64021542
Aplūkot e-pastu
Ludza 65770900
Aplūkot e-pastu
Madona 64860839
Aplūkot e-pastu
Ogre 65047099 
Aplūkot e-pastu
Preiļi 65314023
Aplūkot e-pastu
Rēzekne 64607807
Aplūkot e-pastu
 Rīga 26525906
29374428
28358618
67507870
67507858
 
Aplūkot e-pastu
Saldus  63822326

Aplūkot e-pastu

 Sigulda  67870973

Aplūkot e-pastu

Aplūkot e-pastu
Talsi  63224653
Aplūkot e-pastu
Tukums

 63107210

 63125227

Aplūkot e-pastu
Valka  64723871
Aplūkot e-pastu
Valmiera  64220764

Aplūkot e-pastu

Aplūkot e-pastu

Ventspils  63629352
Aplūkot e-pastu

DARBA DEVĒJIEM

NVA Rīgas reģionālā filiāle piedāvā darba devējiem reģistrēt vakances atbilstoši darbības nozarei. Daudznozaru uzņēmumi reģistrē vakances pēc dominējošās nozares.

Nozares

Kontaktinformācija

vakanču reģistrēšanai

 • Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
 • Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
 • Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
 • Transports un uzglabāšana
 • Būvniecība
Tālr.: 26525906
E-pasts:
Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu
 • Apstrādes rūpniecība
 • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
 • Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
Tālr.: 29374428
E-pasts:
Aplūkot e-pastu

 • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
 • Izglītība
Tālr.: 28358618
E-pasts:
Aplūkot e-pastu
 • Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
 • Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
 • Citi pakalpojumi
 • Veselība un sociālā aprūpe

Tālr.: 67507870
E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

 • Māksla, izklaide un atpūta
 • Finanšu un apdrošināšanas darbības
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu
 • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 • Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
 • Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana
un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
 • Ārpus teritoriālo organizāciju un institūciju darbība

 

 

Tālr.: 67507858
E-pasts:
Aplūkot e-pastu

 

 

ALGOTI PAGAIDU SABIEDRISKIE DARBI

12-03-2018

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi — aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldību izveidotajās darba vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai.

Pasākuma mērķis: 
    
 • veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā;
 • dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.


Kas īsteno Algotos pagaidu darbus?
Pašvaldību institūcijas (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrības vai nodibinājumi.

Kur īsteno Algotos pagaidu sabiedriskos darbus?
Algotos pagaidu sabiedriskos darbus īsteno vietās, kas pašvaldību institūcijās (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrībās vai nodibinājumos izveidotas no jauna vai kurās vismaz četrus mēnešus, pirms bezdarbnieks uzsācis dalību pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.

Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē:

 • 4 mēneši 12 mēnešu periodā.


Dalībnieku iesaiste aktivitātē:
NVA filiāle iesaista bezdarbniekus pasākumā:

 • saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri tiek iesaistīti pasākumā (pašvaldību, kurās pieņemti saistošie noteikumi, saraksts skat. tabulu *);
 • bezdarbnieku vēlmju reģistrācijas secībā, ja pašvaldība nav pieņēmusi  saistošos noteikumus par atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri iesaistāmi pasākumā.
*ja persona vēlas iepazīties ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tad to var izdarīt pie filiāles koordinējošā eksperta (pēc filiāles pieprasījuma pašvaldībai jāsniedz saistošo noteikumu aktuālās versijas kopija) vai attiecīgajā pašvaldībā (piem. pie darba koordinētāja).

 

 

Kāds ir darba devēja ieguvums?

 • Atbalsts sociāli nozīmīgu darbu veikšanai.
 • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša atlīdzība EUR 150,00 apmērā.
 • Ikmēneša dotācijai vienam algotu pagaidu sabiedrisko darbu koordinētājam pašvaldībā EUR 128,06 apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.
 • Izdevumu apmaksa par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem, bet ne vairāk kā EUR 30 apmērā par vienu bezdarbnieku.

 

Saistošie dokumenti:


Līgums ar pašvaldību
Līgumam vietu skaits

Apliecinājums par tikšanos ar sociālo mentoru
Akts par īstenošanu
Darba laika uzskaites tabele
Veselības parbaudes izdevumi

Apliecinājums

Līgums ar bezdarbnieku 

 

  

          

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi palīdz iegūt pastāvīgu darbu.
Skatiet labas prakses piemēra video!

//www.youtube.com/v/8iTr91R_jBM?hl=en_US&version=3&rel=0
© Sižets no LTV1 raidījuma "Viss notiek", 01.10.2013Algoti pagaidu sabiedriskie darbi palīdz atgriezties darba tirgū.

Skatiet labas prakses piemēra video!

http://www.youtube.com/v/e6Ksc-3Umm8
Video sižets no LTV raidījuma "Viss notiek", 15.04.2013.uz augšu


PAKALPOJUMI KOLEKTĪVĀS ATLAIŠANAS GADĪJUMOS

22-01-2018
Saskaņā ar Darba likumā (DL) noteikto, darba devējs kolektīvo atlaišanu var uzsākt ne agrāk, kā 30 dienas pēc paziņošanas Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA), ja darba devējs un darbinieku pārstāvji nav vienojušies par vēlāku kolektīvās atlaišanas uzsākšanas termiņu (DL 107.panta (1) daļa).


Lai atvieglotu paziņojuma sagatavošanu, norādot visu nepieciešamo informāciju, aicinām izmantot paraugu – Darba devēja paziņojums NVA par kolektīvo atlaišanu

 


Norādot no darba atlaižamo darbinieku profesiju, lūdzam izmantot profesiju klasifikatoru atbilstoši 2010.gada 18.maija MK noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību".

 

Kolektīvā atlaišana
Kolektīvā atlaišana ir tāda darbinieku skaita samazināšana, ja atlaižamo darbinieku skaits 30 dienu laikā ir:

 • vismaz pieci darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vairāk nekā 20, bet mazāk nekā 50 darbiniekus;
 • vismaz 10 darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vismaz 50, bet mazāk nekā 100 darbiniekus;
 • vismaz 10 procenti no darbinieku skaita, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina vismaz 100, bet mazāk nekā 300 darbiniekus;
 • vismaz 30 darbinieki, ja darba devējs uzņēmumā parasti nodarbina 300 un vairāk darbinieku (DL 105.panta (1) daļa).

 

Aprēķinot atlaižamo darbinieku skaitu, ņem vērā arī tos darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumus, kad darba devējs nav uzteicis darba līgumu, bet darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas uz citiem pamatiem, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību vai spējām un ko ir veicinājis darba devējs.

 

Šā likuma noteikumi par kolektīvo atlaišanu neattiecas uz:
valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem darbiniekiem (DL 105.pants).


NVA piedāvā bezdarba riskam pakļautajiem darbiniekiem:

 • individuālās vai grupu informatīvās konsultācijas;
 • informāciju par aktualitātēm darba tirgū;
 • informāciju par NVA pakalpojumiem;
 • tikšanos ar potenciālajiem darba devējiem;
 • Karjeras konsultācijas;
 • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus.


 

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.
PASĀKUMS NOTEIKTĀM PERSONU GRUPĀM

09-05-2016

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākums noteiktām personu grupām" (turpmāk - pasākums).

Pasākuma mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.


Pasākumā iesaista bezdarbniekus, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
2. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
3. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma) un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem (dokumentāri apliecina);
4. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma) un ir vecāka par 55 gadiem;
5. persona ir vecāka par 55 gadiem.

6. personai ir noteikta invaliditāte.

 

Bezdarbnieki, kuri tiek iesaistīti pasākumā, var pretendēt uz finanšu atlīdzību pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus, iesaistoties atbalsta pasākumā “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”.

 

Darba devēji var būt - komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:

1. Dotāciju bezdarbnieka darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
2. Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
3. Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

 

Ja darba devējs nodarbina personu ar invaliditāti:

 • Darba algas dotāciju par normālu darba laiku, kura nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbniekus plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
 • Dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
 • Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50% no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita;
 • Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas);
 • Vienreizēju dotāciju izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.

 

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus.

Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz mērķa grupas bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.
Viens darba vadītājs darbu vada vienlaikus ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem.

 

Papildu informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA filiālēs.

 

Profesiju saraksti ar apkopotajiem bezdarbnieku pieteikumiem NVA filiālēs

Aizkraukle
 Alūksne
 Balvi
 Bauska
 Cēsis
 Daugavpils
 Dobele
 Gulbene
 Jelgava
 Jēkabpils
 Jūrmala
 Krāslava
 Kuldīga
 Liepāja
 Limbaži
 Ludza
 Madona
 Ogre
 Preiļi
 Rēzekne
 Rīga
 Saldus
 Sigulda
 Talsi
 Tukums
 Valka
 Valmiera
 Ventspils

 

 

Saistošie dokumenti:

 

 

Līdz Noteikumu Nr. 75 grozījumu spēkā stāšanās dienai (16.06.2015.) noslēgto līgumu ar d/d ietvaros izmantojamie dokumenti:
Nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšana

Akts par nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšanu pasākumā

Informācija par bezdarbnieku darba laiku un aprēķināto bruto darba algu

Informācija par mērķa grupas bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu
Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšana

Akts par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu pasākumā

Informācija par bezdarbnieku ar invaliditāti un bezdarbnieku ar invaliditāti darba vadītāju darba laiku un aprēķināto bruto darba algu, asistentu pakalpojumu uzskaite un izmaksas

Informācija par bezdarbnieku bruto darba algas aprēķinu 2014.gada
 


NODARBINĀTO PERSONU REĢIONĀLĀS MOBILITĀTES VEICINĀŠANA

18-02-2016
Pasākuma mērķis ir veicināt nodarbināto personu reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Pasākumu īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja komersants piedāvā uzsākt darba tiesiskās attiecības vienlaicīgi ar vismaz 10 Aģentūrā reģistrētiem bezdarbniekiem.

Dalība pasākumā darba devējam ir iespēja piesaistīt nepieciešamos speciālistus vakances aizpildīšanai no citām administratīvajām teritorijām.

Pasākuma mērķa grupa Nodarbinātie, kuri vienlaikus atbilst šādām prasībām:
 • līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz divus mēnešus;
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis pie darba devēja, kurš pirms darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar Nodarbināto vismaz vienu nedēļu iepriekš ir bijis reģistrējis Aģentūrā brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā Nodarbinātais;
 • darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros komersants Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
 • norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz 6 mēnešus;
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, Nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;
 • darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā desmit darba dienas pirms finanšu atlīdzības pieprasīšanas dienas.


Kad un kur pieteikties?
Desmit darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas Nodarbinātais  iesniedz iesniegumu finanšu atlīdzības saņemšanai, kam pievienota darba devēja izziņa.
Iesniegumus var iesniegt Filiālēs:
 • klātienē visās 28 NVA Filiālēs;
 • izmantojot pasta pakalpojumus;
 • elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību. Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē Nodarbināto par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā Filiāle vienlaicīgi nosūta Nodarbinātajam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina finanšu atlīdzību Nodarbinātajam ne vairāk kā EUR 400.00 apmērā:
 • transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;
 • dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai un transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīves vietas uz darba vietu un atpakaļ.

Nodarbinātā finanšu atlīdzības apjoms:
 • par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avanss EUR 145.00 apmērā tiek pārskaitīts piecu darba dienu laikā pēc pozitīvā lēmuma par finanšu atlīdzības piešķiršanu pieņemšanas.
 • par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem tiek saņemta ikmēneša finanšu atlīdzība, kas nav lielāka par EUR 85.00 mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumu izmaksas;
 • ja pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši EUR 145.00 vai vairāk, tad nākamajos trīs mēnešos ikmēneša finanšu atlīdzība ir EUR 85.00;
 • ja pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši mazāki par EUR 145.00 tad no pirmā mēneša faktiskajām izmaksām proporcionāli no katra mēneša tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums.   

Pasākumu finansē no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.
 
Saistošie dokumenti: Darba devēja izziņa (17.02.2016.)


Tālrunis neskaidrību gadījumā - 67021790
      

Aug pieprasījums pēc mobilitātes pabalsta.

Skatiet labas prakses piemēra video!

© Sižets no LNT raidījuma "900 sekundes", 10.10.2013

Pirmā darba pieredze jaunietim

28-10-2014
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” pasākumi
 
Pasākuma mērķis: sekmēt jauniešu integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.
 
 

Pasākuma mērķa grupa: jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē (turpmāk – jaunieši), un atbilst šādiem kritērijiem:
• ir iegūta profesionālā vai augstākā izglītība;
• ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”);
• pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir strādājuši, bet ne vairāk kā 12 mēnešus (kopējais darba stāžs).

 

Pasākumu var īstenot:
• komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
• pašnodarbinātas personas;
• biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).


Galvenie nosacījumi:
• dalībnieku iesaistes ilgums pasākumā 12(divpadsmit) mēneši;
• pasākumu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai);
• darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir izveidota no jauna speciāli dalībai šajā pasākumā, vai darba vieta ir vakanta vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas);
• jaunieši ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā var saņemt ergoterapeitu, surdotulku, asistentu pakalpojumus.


NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:
1. dotāciju ikmēneša darba algas dotācijai jaunietim par pilnu darba laiku - pirmo sešu mēnešu periodā 160 euro proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim ar invaliditāti 240 euro proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām) - atlikušo sešu mēnešu periodā 100 euro proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim ar invaliditāti 200 euro proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām);
2. darba devējs saņem ikmēneša darba algas dotāciju par darba vadītāju, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem. Par jauniešu nodarbināšanu dotāciju piešķir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem jauniešiem, attiecīgi par viena jaunieša darba vadīšanu saņemot vienu pusi no tam paredzētās darba algas dotācijas. Darba devējam jānodrošina kvalificēts darba vadītājs pirmajos trīs mēnešos no jaunieša iesaistes brīža (jaunietim ar invaliditāti kvalificēts darba vadītājs jānodrošina uz visu Pasākuma īstenošanas laiku).

 

Nepieciešamības gadījumā:
• izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm;
• vienreizēju dotāciju individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, ne vairāk kā 50 euro;
• vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas
pielāgošanai.

 

Darba devējam jānodrošina darba algas daļa(līdzfinansējums) tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju jaunieša darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmēru, kā arī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem jauniešiem, izņemot, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, ja Darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina jauniešus šādās profesijās - asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs.

Papildus informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs.

 

 

 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

1.solis
Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2.solis
Aizpildīto pieteikumu iesniedz vai nosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt šeit.

 

3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, slēgt līgumu par darba vietas izveidi.

 

Pielikumā:
Pieteikums par atbalsta pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanu;
Apliecinājums par saņemto de minimis atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē viena vienota uzņēmuma līmenī;
Apliecinājums par saņemto de minimis atbalstu lauksaimniecības nozarē viena vienota uzņēmuma līmenī;
Apliecinājums par saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī;
Līgums ar darba devēju par atbalsta pasākuma ”Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanu;
Līguma 1.pielikums „Pieprasījums vienreizējās dotācijas saņemšanai, lai pielāgotu darba vietu jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti”;
Līguma 2.pielikums „Vienošanās ar darba devēju par darba vietas pielāgošanu jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti”;
Līguma 3.pielikums „Tāme par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi”;
Līguma 4.pielikums „Pieņemšanas – nodošanas akts par atbalsta pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanu.