Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi

16-03-2018


 

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

 

Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

 1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
 2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Dalībai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē var pieteikties:
 • bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija;
 • bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū;
 • bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā;
 • bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā.

Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:
 • Apmācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Bezdarbniekam ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no Labklājības ministrijas apstiprinātā Apmācību jomu un profesiju saraksta un izglītības iestādi.
 • Bezdarbniekiem ir iespēja izvēlēties profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu un izglītības iestādi no NVA piedāvātā profesionālās tālākizglītības programmu saraksta vai no profesionālās pilnveides programmu saraksta , vai izvēlēties izglītības iestādi patstāvīgi.
 • Bezdarbniekam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apguvei.
 • Apmācību ilgums līdz 8 mēnešiem.
 • Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu..

 

Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī Reģionālās mobilitātes atbalstam:

 • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanas vietai un atpakaļ;
 • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.

 

Reģionālas mobilitātes atbalstu piešķir ja:

 • apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas;
 • bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus.

Lai saņemtu finanšu atlīdzību reģionālās mobilitātes atbalstam:
 • Bezdarbniekam jāiesniedz Aģentūras filiālē iesniegums, apliecinājums un 10 darba dienu laikā pēc apmācību mēneša beigām iesniedz finanšu atlīdzības pamatojumu, pievienojot tam izdevumus apliecinošus dokumentus.
 • Detalizētāka informācija par finanšu atlīdzības saņemšanu reģionālās mobilitātes atbalstam skatīt šeit .

 


 


 
Ja bezdarbnieks bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā, bezdarbniekam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!

 

Papildus informācija:

 • Kuponu izvēlētajai apmācību programmai saņem pieteikumu reģistrēšanas rindas kārtībā.
 • 2016.gadā Nodarbinātības valsts aģentūra ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās iesaistīja 5212 bezdarbniekus.
 • Plašākas iespējas uzzināt par kupona saņemšanas un izmantošanas iespējām iegūsi tuvākajā NVA filiālē.

 


Informācija par bezdarbnieku profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu pieteikumiem, iesaisti apmācībā un darbā iekārtošanos pēc programmu pabeigšanas:

 • Bezdarbnieku skaits, kuri pieteikušies profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei, izņemot "Jauniešu garantijas" pasākumus, sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm (uz 31.12.2017.) (pielikums )
 • Bezdarbnieku skaits, kuri 2017. gada 12.mēnešos iesaistīti profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc profesionālās apmācības pabeigšanas (uz 31.12.2017.) (pielikums )
 • Bezdarbnieku apmierinātība sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm  (01.10.2017. - 31.12.2017.) (pielikums )
 • Bezdarbnieku apmierinātības aptaujas anketu apkopojums (01.10.2017. - 31.12.2017.) (pielikums )

 

 

Bezdarbnieku iesaiste aktīvā nodarbinātības pasākumā “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” 2018.gadā
 

 

Plašākas iespējas uzzināt par kupona saņemšanas un izmantošanas iespējām iegūsi tuvākajā NVA filiālē

uz augšu

 Neformālās izglītības ieguve un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība ar kuponu metodi

16-03-2018

 


 
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.


Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Pamatnosacījumi:

 

 • Sociālās un profesionālās pamatprasmes (Neformālās izglītības programmas vai transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija.
 • Lai iesaistītos neformālās izglītības un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguvē, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāizsaka vēlme dalībai apmācībā.
 • Bezdarbnieks un darba meklētājs viena gada laikā var iesaistīties ne vairāk kā divu neformālās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē (valsts valodas apguvei dažādos valsts valodas prasmes līmeņos bezdarbnieks un darba meklētājs var iesaistīt ne vairāk kā trīs reizes gada laikā).
 • Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu saņem rindas kārtībā atbilstoši pieteikuma dalībai apmācībā reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.
 • Saņemot apmācību kuponu, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāizvēlas:
 • Apmācības programmas apguves rezultātā, pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, bezdarbnieks un darba meklētājs saņem iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.

 

Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!
 

 

Papildus informācija:
 • Izglītības iestāde nav tiesīga noteikt bezdarbniekam vai darba meklētājam papildu maksu par dalību Apmācībā vai jebkādas citas finansiāla rakstura saistības.
 • Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu.
 • Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam:
 • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz apmācības īstenošanas vietai un atpakaļ;
 • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.
 • Reģionālas mobilitātes atbalstu piešķir ja:
 • apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas;
 • bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus.
 • Lai saņemtu finanšu atlīdzību reģionālās mobilitātes atbalstam:
 • Bezdarbniekam jāiesniedz Aģentūras filiālē iesniegums, apliecinājums un 10 darba dienu laikā pēc apmācību mēneša beigām iesniedz finanšu atlīdzības pamatojumu, pievienojot tam izdevumus apliecinošus dokumentus.
 • Detalizētāka informācija par finanšu atlīdzības saņemšanu reģionālās mobilitātes atbalstam skatīt šeit

 • Bezdarbniekam un darba meklētājam pirms reģistrācijas angļu valodas apmācībai, ir iespēja noteikt angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot Aģentūras mājas lapā ievieto testu: TESTS zināšanu pārbaudei angļu valodā

 

Informācija par bezdarbnieku un darba meklētāju pieteikumiem un darbā iekārtošanos pēc neformālās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu pabeigšanas:

 • Bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kuri pieteikušies neformālo izglītības programmu apguvei, izņemot "Jauniešu garantijas" pasākumus, sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm (pielikums ) (uz 31.12.2017.)
 • Bezdarbnieku skaits, kuri 2017.gada 9.mēnešos iesaistīti neformālās izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc neformālās apmācības pabeigšanas (uz 30.09.2017.) (pielikums )
 • Bezdarbnieku skaits, kuri 2017.gada 12.mēnešos iesaistīti neformālās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc neformālās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības pabeigšanas (uz 31.12.2017.) (pielikums )
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātība sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm neformālajā apmācībā ar kupona metodi (pielikums ) (uz 01.10.2017. - 31.12.2017.)
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātības aptaujas anketu apkopojums (pielikums ) (uz 01.10.2017. - 31.12.2017.)

 


 
Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības ieguve” valsts valodas un svešvalodu un datorzinību apmācībās un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībās 2018.gadā
 
 Plašāka informācija tuvākajā NVA filiālē
uz augšu

 


Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP)

17-01-2018

 

 


 

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 

 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.

 

ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros KPP iesaista bezdarbniekus un darba meklētājus.

KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei.

Kursi:

 • Valsts valodas prasmju attīstīšana – 36 ak.st.
 • Lietišķās rakstības prasmes – 16 ak.st.
 • Psiholoģiskās barjeras noņemšana cittautiešiem apgūstot valsts valodu – 16 ak. st.
 • E- pakalpojumu lietošana – 16 ak.st.
 • Veido mājas lapu pats – 16 ak.st.
 • Sarunu vadīšana un argumentācijas māksla – 16 ak.st.
 • Publiskās uzstāšanās prasmju veidošana – 16 ak.st.
 • Pašapziņas celšana un savas individualitātes apzināšanās, sevis pasniegšana - 24 ak.st.
 • Komercdarbības pamati (SIA, mikrouzņēmumi, pašnodarbinātība u.c.) – 24 ak.st.
 • Grāmatvedība un nodokļi komercdarbībā – 24 ak.st.
 • Projektu vadības pamati – 16 ak.st.
 • Pašnodarbinātas personas tiesiskie pamati un grāmatvedības uzskaites pamatprincipi – 16 ak.st.
 • Biznesa plāna izveides pamati – 16 ak.st.
 • Datorprasmju un interneta pamati – 16 ak.st.
 • Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana - 32 ak.st.
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot tabulas, aprēķinus un grafikus - 32 ak.st.
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas - 32 ak.st.
 • Datorizēta grāmatvedības uzskaite - 32 ak.st.
 • Prezentāciju tehnoloģijas un metodes - 32 ak.st.
 • Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem - 32 ak.st.
 • E - komercija un interneta mārketings - 32 ak.st.
 • Projektu vadības pamati (ar praktisku darbu datorklasē) - 32 ak.st.
 • Periodiskās apmācības autovadītājiem (95 kods) - 35 ak.st.
 • Pamatzināšanas metālapstrādē - 32 ak.st.

 

Semināri (8 akadēmiskās stundas):

 • Mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana, informācija par uzkrājumu veidošanu
 • Mācīšanās motivācijas nozīme
 • Cilvēku ar invaliditāti tiesības un iespējas Latvijas darba tirgū
 • CV un pieteikuma vēstules sagatavošana, vakanču portāla izmantošana (arī CV video veidošana)
 • Darba meklēšana reti apdzīvotās vietās, tajā skaitā - sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā
 • Prasmes strādāt pārmaiņu apstākļos
 • Ilgstoša bezdarba ietekme uz konkurētspēju darba tirgū un valsts garantētās pensijas apmēru
 • Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana
 • Emocionālā inteliģence
 • Darba tiesības
 • Administratīvā procesa pamati
 • Jauniešu iespējas darba tirgū
 • Mērķu meistarklase jeb pareiza mērķu izvirzīšana un to sasniegšana
 • Darba attiecības starpkultūru vidē

 

Lekcijas (5 akadēmiskās stundas):

 • Sociālās tiesības
 • Drošība darba vietā
 • Valsts un pašvaldību iestāžu funkcijas, to darbības mērķi, privātpersonu tiesību un pienākumu loks
 • Stress un tā pārvarēšana
 • Lietišķo attiecību kultūra

 

Individuālās konsultācijas (1 akadēmiskā stunda):

 • Psihologs
 • Biznesa plāna konsultants

 

Pasākuma organizēšana tiek veikta atbilstoši:

 • Darba likumam;
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam;
 • Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.


Bezdarba riskam pakļautās personas uz individuālajām konsultācijām un grupu nodarbībām reģistrē pieteikumu KPP pasākumam pie nodarbinātības aģenta NVA filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 
Ar nodarbību plānu varat iepazīties 28 NVA filiālēs vai NVA mājas lapā www.nva.gov.lv ? NVA filiāles ? labajā lapas pusē izvēloties konkrētās filiāles sadaļu „Apmācības” ? „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu plāns”.
 
KPP grupu nodarbībās saņemsiet izdales materiālu komplektu par nodarbības tēmu (prezentāciju un citus izdales materiālus).

 

Labklājības ministrija ir apstiprinājusi sociālo un profesionālo pamatprasmju sarakstu Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem - Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros īstenoto grupu nodarbību un individuālo konsultāciju saraksts -  Labklājības ministrijas apstiprinātajam Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros īstenoto grupu nodarbību un individuālo konsultāciju saraksts.

 

 

Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos (KPP) 2018. gadā

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātības aptaujas anketu apkopojums (2017. gadā)

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātības aptaujas anketu apkopojums (2016. gadā)

 

 

 

  Papildu informāciju par Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem iegūsi tuvākajā NVA filiālē.

 

 

uz augšu