Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi

17-01-2017

 


 
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

 

 

Projekta mērķis:

 • Nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt konkurētspēju;
 • Nodrošināt spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam;
 • Palielināt bezdarbnieku un darba meklētāju iespēju integrēties darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:
 • Sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija.
 • Bezdarbniekam un darba meklētājam atbilstoši Labklājības ministrijas apstiprinātajam sociālo un profesionālo pamatprasmju sarakstam (pielikums ) ir iespēja izvēlēties:
 • Bezdarbniekam un darba meklētājam ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties neformālās izglītības programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.
 • Apmācību laikā tikai bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 100 EUR apmērā par kalendāro mēnesī.

 


Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!
 

Papildus informācija:

 • Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu izvēlētajai neformālās izglītības programmai saņem rindas kārtībā atbilstoši vēlmes reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju viena gada laikā var iesaistīt ne vairāk kā divu neformālās izglītības programmu apguvē.
 • Bezdarbnieka un darba meklētāja vēlme nākamās neformālās izglītības programmai tiek reģistrēta tikai pēc pirmās neformālās izglītības programmas pabeigšanas.
 • Bezdarbnieka un darba meklētāja vēlme netiek reģistrēta un bezdarbnieks un darba meklētājs netiek iesaistīts neformālās izglītības programmas apguvē agrāk kā gādu pēc iepriekšējo divu neformālās izglītības programmu apguves uzsākšanas. Gada laika periodu aprēķina, sākot no pirmās neformālās izglītības programmas uzsākšanas datuma.
 • Bezdarbniekam un darba meklētājam pirms reģistrācijas angļu valodas apmācībai, ir iespēja noteikt angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot Aģentūras mājas lapā ievieto testu:


TESTS zināšanu pārbaudei angļu valodā

 

Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:
 
Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī Reģionālās mobilitātes atbalstam:

 • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz Neformālās izglītības programmu īstenošanas vietai un atpakaļ;
 • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.

Reģionālas mobilitātes atbalstu piešķir ja:

 • Neformālās izglītības programmu īstenošanas vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas;
 • bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus.

Bezdarbniekam jāiesniedz Aģentūras filiālē iesniegums un ik mēnesi līdz 5.datumam jāiesniedz Finanšu atlīdzības pamatojums .
Detalizētāka informācija par finanšu atlīdzības saņemšanu reģionālās mobilitātes atbalstam skatīt šeit .

 

 

Informācija par bezdarbnieku un darba meklētāju pieteikumiem un darbā iekārtošanos pēc neformālās izglītības programmu pabeigšanas:

 • Bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kuri pieteikušies neformālo izglītības programmu apguvei sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm (pielikums ) (uz 31.12.2016.)
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kuri 2016. gada 9 mēnešos iesaistīti neformālās izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc mācību pabeigšanas (pielikums ) (uz 30.09.2016.)
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātība sadalījumā pa izglītības programmām un izglītības iestādēm neformālajā apmācībā ar kupona metodi (pielikums ) (01.01.2016. - 31.12.2016.)
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātības aptaujas anketu apkopojums (pielikums ) (uz 01.01.2016. - 31.12.2016.)


 


Līguma "Par bezdarbnieka un darba meklētāja dalību neformālās izglītības programmā valsts valodas apguve" nosacījumi:

 

 

 

 

Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības ieguve” valsts valodas, svešvalodu un datorzinību, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācībās 2016.gadā
 
Nodarbinātības valsts aģentūras apmācību monitoringa mājas lapa
Informācija par bezdarbnieku un darba meklētāju apmierinātību ar apmācībām un darbā iekārtošanos pēc profesionālās izglītības programmu pabeigšanas.
Informācija pieejama par tām izglītības programmām, par kurām saņemts novērtējums un/vai dati par darbā iekārtošanos

 
Plašāka informācija tuvākajā NVA filiālē
uz augšu

 


Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi

13-01-2017


 

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

 

 

Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

 1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
 2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Dalībai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē var pieteikties:
 • bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija;
 • bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū;
 • bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā;
 • bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā.

Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:
 • Apmācību jomas un profesijas, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Bezdarbniekam ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no Labklājības ministrijas apstiprinātā Apmācību jomu un profesiju saraksta un izglītības iestādi.
 • Bezdarbniekiem ir iespēja izvēlēties profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu un izglītības iestādi no NVA piedāvātā profesionālās tālākizglītības programmu saraksta vai no profesionālās pilnveides programmu saraksta , vai izvēlēties izglītības iestādi patstāvīgi.
 • Bezdarbniekam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai.
 • Bezdarbniekam ar invaliditāti noteiktas profesionālās izglītības programmas iespējams apgūt elektroniskās apmācības veidā.
 • Apmācību ilgums līdz 8 mēnešiem.
 • Apmācību laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta stipendija 100 EUR apmērā par kalendāro mēnesi.

 

Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 euro mēnesī Reģionālās mobilitātes atbalstam:

 • transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanas vietai un atpakaļ;
 • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.

Reģionālas mobilitātes atbalstu piešķir ja:

 • Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanas vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīves vietas;
 • bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus.

 

Bezdarbniekam jāiesniedz Aģentūras filiālē iesniegums un ik mēnesi līdz 5.datumam jāiesniedz Finanšu atlīdzības pamatojums .
Detalizētāka informācija par finanšu atlīdzības saņemšanu reģionālās mobilitātes atbalstam skatīt šeit .

 

 Ja bezdarbnieks bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā, bezdarbniekam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!
 

Papildus informācija:

 • Kuponu izvēlētajai apmācību programmai saņem pieteikumu reģistrēšanas rindas kārtībā.
 • Nodarbinātības valsts aģentūra 2015.gadā profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās iesaistīja 3684 bezdarbniekus.
 • Plašākas iespējas uzzināt par kupona saņemšanas un izmantošanas iespējām iegūsi tuvākajā NVA filiālē.

 


Informācija par bezdarbnieku profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu pieteikumiem, iesaisti apmācībā un darbā iekārtošanos pēc programmu pabeigšanas:

 • Bezdarbnieku skaits, kuri pieteikušies profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un NVA filiālēm (uz 31.12.2016.) (pielikums )
 • Bezdarbnieku skaits, kuri 2016. gada 9 mēnešos iesaistīti profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm un iekārtojušies darbā pēc profesionālās apmācības pabeigšanas (uz 30.09.2016.) (pielikums )
 • Bezdarbnieku apmierinātība sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un izglītības iestādēm  (01.01.2016. - 31.12.2016.) (pielikums )
 • Bezdarbnieku apmierinātības aptaujas anketu apkopojums  (01.01.2016. - 31.12.2016.) (pielikums )

 

 

Bezdarbnieku iesaiste aktīvā nodarbinātības pasākumā “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” 2017.gadā
 

 

Plašākas iespējas uzzināt par kupona saņemšanas un izmantošanas iespējām iegūsi tuvākajā NVA filiālē

uz augšu

 Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP)

08-08-2016

 


ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 

 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.

KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei.

Kursi:

 • Valsts valodas prasmju attīstīšana – 36 ak.st.
 • Lietišķās rakstības prasmes – 16 ak.st.
 • Psiholoģiskās barjeras noņemšana cittautiešiem apgūstot valsts valodu – 16 ak. st.
 • E- pakalpojumu lietošana – 16 ak.st.
 • Veido mājas lapu pats – 16 ak.st.
 • Mācīties kā jāmācās – 24 ak.st.
 • Sarunu vadīšana un argumentācijas māksla – 16 ak.st.
 • Publiskās uzstāšanās prasmju veidošana – 16 ak.st.
 • Pašapziņas celšana un savas individualitātes apzināšanās, sevis pasniegšana - 24 ak.st.
 • Komercdarbības pamati (SIA, mikrouzņēmumi, pašnodarbinātība u.c.) – 24 ak.st.
 • Grāmatvedība un nodokļi komercdarbībā – 24 ak.st.
 • Projektu vadības pamati – 16 ak.st.
 • Pašnodarbinātas personas tiesiskie pamati un grāmatvedības uzskaites pamatprincipi – 16 ak.st.
 • Biznesa plāna izveides pamati – 16 ak.st.
 • Datorprasmju un interneta pamati – 16 ak.st.
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pamati uzņēmējdarbības atbalstam - 32 ak.st.
 • Dokumentu sagatavošana un lietvedības organizēšana - 32 ak.st.
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot tabulas, aprēķinus un grafikus - 32 ak.st.
 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas - 32 ak.st.
 • Datorizēta grāmatvedības uzskaite - 32 ak.st.
 • Prezentāciju tehnoloģijas un metodes - 32 ak.st.
 • Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai - 32 ak.st.
 • Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem - 32 ak.st.
 • E - komercija un interneta mārketings - 32 ak.st.
 • Projektu vadības pamati (ar praktisku darbu datorklasē) - 32 ak.st.


Semināri (8 akadēmiskās stundas):

 • Mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana, informācija par uzkrājumu veidošanu
 • Mācīšanās motivācijas nozīme
 • Cilvēku ar invaliditāti tiesības un iespējas Latvijas darba tirgū
 • CV un pieteikuma vēstules sagatavošana, vakanču portāla izmantošana (arī CV video veidošana)
 • Darba meklēšana reti apdzīvotās vietās, tajā skaitā - sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā
 • Prasmes strādāt pārmaiņu apstākļos
 • Ilgstoša bezdarba ietekme uz konkurētspēju darba tirgū un valsts garantētās pensijas apmēru
 • Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana
 • Emocionālā inteliģence
 • Darba tiesības
 • Administratīvā procesa pamati
 • Jauniešu iespējas darba tirgū
 • Mērķu meistarklase jeb pareiza mērķu izvirzīšana un to sasniegšana
 • Darba attiecības starpkultūru vidē


Lekcijas (5 akadēmiskās stundas):

 • Sociālās tiesības
 • Drošība darba vietā
 • Valsts un pašvaldību iestāžu funkcijas, to darbības mērķi, privātpersonu tiesību un pienākumu loks
 • Stress un tā pārvarēšana
 • Lietišķo attiecību kultūra


Individuālās konsultācijas (1 akadēmiskā stunda):

 • Psihologs
 • Jurists
 • Biznesa plāna konsultants
 • Kredītu un nodokļu konsultants


Pasākuma organizēšana tiek veikta atbilstoši:

 • Darba likumam;
 • Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam;
 • Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.


Bezdarba riskam pakļautās personas uz individuālajām konsultācijām un grupu nodarbībām reģistrē pieteikumu KPP pasākumam pie nodarbinātības aģenta NVA filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 
Ar nodarbību plānu varat iepazīties 28 NVA filiālēs vai NVA mājas lapā www.nva.gov.lvNVA filiāles → labajā lapas pusē izvēloties konkrētās filiāles sadaļu „Apmācības” → „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu plāns”.
 
KPP grupu nodarbībās saņemsiet izdales materiālu komplektu par nodarbības tēmu (prezentāciju un citus izdales materiālus).

 

Labklājības ministrija ir apstiprinājusi sociālo un profesionālo pamatprasmju sarakstu Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem - Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros īstenoto grupu nodarbību un individuālo konsultāciju saraksts 2016.gadā -  Labklājības ministrijas apstiprinātajam Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros īstenoto grupu nodarbību un individuālo konsultāciju saraksts 2016.gadā.

 

Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos (KPP) 2016. gada 9 mēnešos

 

 

 

Papildu informāciju par Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem iegūsi tuvākajā NVA filiālē .

 

 

uz augšu