Cilvēkiem ar invaliditāti

18-12-2014

NVA piedalās Saeimas diskusijā par atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti

02-12-2014

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka 3.decembrī piedalīsies cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai veltītajā diskusijā, ko rīko Saeima, atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti.


Diskusijā apspriedīs nodarbinātības politikas atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī pārrunās situāciju cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībā. Diskusijā piedalīsies saeimas deputāti, valsts amatpersonas un nevalstisko organizācijas pārstāvji. Pasākumu atklās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, uzrunas teiks Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.


Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti" norisināsies Saeimas nama Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11, no pulksten 10.00 līdz 12.00, tā būs skatāma arī tiešsaistē Saeimas mājaslapā - www.saeima.lv.


2014.gada oktobra beigās NVA bija reģistrēti 8 409 bezdarbnieki ar invaliditāti, vairāk nekā puse (54,5%) no viņiem bija ilgstošie bezdarbnieki. Tāpat vairāk nekā puse (57,5%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti bija bezdarbnieki vecumā virs 50 gadiem, savukārt jaunieši bezdarbnieki - 3,4%. Visvairāk bezdarbnieku ar invaliditāti agrāk bija strādājuši tādās profesijās kā palīgstrādnieks (596), mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (346), apkopējs (343), sētnieks (225), aprūpētājs (116), automobiļa vadītājs (108).


Jāatzīmē, ka kopš 2011.gada NVA reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti skaits samazinās, taču pieaug personu ar invaliditāti īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā: no 9,9% šā gada sākumā līdz 10,6% oktobra beigās. Tas izskaidrojams ar to, ka bezdarbniekiem ar invaliditāti darba tirgū atgriezties ir grūtāk nekā citu grupu bezdarbniekiem.


Lai bezdarbniekiem ar invaliditāti palīdzētu iekļauties darba tirgū, saglabāt un attīstīt darba iemaņas, apgūt profesiju vai darbā nepieciešamās prasmes, iekļauties sabiedrībā un iekārtoties patstāvīgā darbā, NVA viņus iesaista dažādos atbalsta pasākumos. 2014.gada 10 mēnešos NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos kopumā tika iesaistīti 15,4 tūkstoši bezdarbnieku ar invaliditāti (viens cilvēks var piedalīties vairākās aktivitātēs), no tiem oktobrī dalību NVA pasākumos uzsāka 1 437 bezdarbnieki ar invaliditāti.


Bezdarbnieku ar invaliditāti atbalstam NVA īsteno arī īpašu subsidētās nodarbinātības pasākumu - "Pasākumu noteiktām personu grupām". Darba devējiem, kuri piedalās šajā pasākumā un nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, NVA sniedz šādu finansiālu atbalstu:
• dotāciju ikmēneša darba algai bezdarbniekam ar invaliditāti valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā;
• sedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kas bezdarbniekus ar invaliditāti nodarbina šādās profesijās – asistents, pavadonis, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs;
• vienreizēju finansējumu aprīkojuma un iekārtu iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti.
• Nepieciešamības gadījumā pasākumā iesaistītie bezdarbnieki var saņemt ergoterepeita, surdotulka vai asistenta pakalpojumus.


Darba devējam bezdarbnieks ar invaliditāti jānodarbina viņa norādītajā dzīvesvietā. Nodarbinātības laiks - līdz 24 mēnešiem. Populārāko profesiju vidū, kurās bezdarbnieki ar invaliditāti strādā šajā pasākumā, ir interešu pulciņa audzinātājs, asistents personām ar invaliditāti, grāmatveža palīgs, datu ievades operators, apkopējs, dežurants, lietvedis un citas.


Šī gada 10 mēnešu laikā darbā iekārtojušās 2 602 bezdarbnieki ar invaliditāti, no tiem 1 405 (54,0%) ir iekārtojušās darbā pēc kāda NVA aktīvā pasākuma pabeigšanas.


UZZIŅAI: Par Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti 3.decembris tika pasludināts 1992.gadā ANO Ģenerālās Asamblejas sēdē, lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu problēmām, kā arī lai aktivizētu atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 


Nākamgad pabalstu par asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar 1. grupas redzes invaliditāti izmaksās VSAA

11-11-2014

Sākot ar 2015. gada 1. janvāri pabalsta izmaksu par asistenta pakalpojumu izmantošanu cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). To paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.698 "Noteikumi par pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti".

 

Pabalsta apmērs arī turpmāk saglabāsies esošais – 17,07 eiro nedēļā par 10 stundām. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī.

 

Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku iesniegumu. Iesniegums jāiesniedz personīgi, elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti vai jānosūta pa pastu.

Tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem līdz šim pabalstu izmaksāja NVA, no nākamā gada 1.janvāra pabalstu izmaksās VSAA, pamatojoties uz NVA lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

 

NVA pabalsta izmaksu cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti nodrošinās līdz 2014.gada 31.decembrim.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.698 "Noteikumi par pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti" https://www.vestnesis.lv/op/2014/227.3

 

 


NVA notika ekspertu diskusija par nodarbinātības programmām cilvēkiem ar invaliditāti

13-08-2014

Šodien, 13.augustā, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) notika Labklājības ministrijas (LM) ekspertu un iestāžu vadītāju diskusija par nodarbinātības programmu bezdarbniekiem ar invaliditāti izveidi un īstenošanu jaunajā ES struktūrfondu plānošanas periodā.

 
Apspriedē, kuru atklāja NVA direktore Inese Kalvāne, piedalījās nodarbinātības politikas veidotāji un īstenotāji - LM un NVA amatpersonas, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) direktore Ilona Jurševska, kā arī SIVA un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEAK) pārstāvji.


Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis diskusijas dalībniekus iepazīstināja ar esošo situāciju valstī saistībā ar cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējām un plāniem nodarbinātības veicināšanai jaunajā ES struktūrfondu periodā.


Diskusijas dalībnieki aktīvi izteica savus priekšlikumus par to, kādi pasākumi un kādas programmas bezdarbniekiem ar invaliditāti būtu jāievieš laikā no 2014. - 2020.gadam. Nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem un personām ar invaliditāti, īpaši ilgstošajiem bezdarbniekiem un gados vecākajiem bezdarbniekiem iecerēts palīdzēt, veidojot subsidētas darbavietas, ieviešot integrētus profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumus, piedāvājot ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumus apvienojot ar atbalstu sociālās situācijas risināšanai, motivācijai un darba meklēšanai. Kā jaunas iniciatīvas izskanēja atbalsts sociālās uzņēmējdarbības īstenošanai, speciālistu (psihologu u.c.) konsultācijas un mentorings.


Vairākkārt tika uzsvērta nepieciešamība pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti nodrošināt, vienlaikus piedāvājot reģionālās mobilitātes atbalstu. Kā būtisks izvirzījās jautājums par profesionālās piemērotības noteikšanu cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī profesionālo rehabilitāciju un apmācības iespējām. Attiecībā uz apmācību pasākumiem, izskanēja viedokļi, ka profesionālās piemērotības noteikšanu varētu veikt SIVA speciālisti, ņemot vērā klienta darba spējas, darbspējas zudumu (ko nosaka VDEAK) un funkcionālos traucējumus, ko savukārt NVA karjeras konsultanti nevar novērtēt.

 
Tāpat apmācību pasākumus varētu kombinēt ar rehabilitācijas pakalpojumiem, paplašinot apmācību programmu dažādību SIVĀ. Tas būtu aktuāli, jo NVA klientiem ar invaliditāti vienlaikus ar apmācībām būtu pieejami arī rehabilitācijas pasākumi un līdz ar to – lielākas perspektīvas iekļauties darba tirgū.
Tāpat tika pārrunāts, ka sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem un nevalstiskajām organizācijām nepieciešams īstenot motivācijas paaugstināšanas pasākumus ekonomiski neaktīvajiem, kuri nav NVA klienti un kuri līdz šim nav gatavi iesaistīties darba meklēšanā un sadarbībā ar NVA.


Runājot par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaisti darba tirgū, I.Kalvāne uzsvēra, ka uzlabojot personu ar invaliditāti nodarbinātības stāvokli, ieguvēji būs ne vien personas ar invaliditāti, bet arī darba devēji un sabiedrība kopumā. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas (EM) prognozēto darbaspēka nepietiekamību tuvākajos gados, saspringta darba tirgus apstākļos noteikti būs reālas iespējas izmantot darbspējīgo personu ar invaliditāti potenciālu.


UZZIŅAI: saskaņā ar NVA datiem, šogad reģistrēti 9 460 bezdarbnieki ar invaliditāti (9,7% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita valstī). No tiem 56,4% reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti skaitu veido bezdarbnieki vecumā no 50 gadiem. Tas nozīmē, ka 46,3% bezdarbnieki ar invaliditāti ir personas aktīvākajā darbspējas vecumā.


Vairāk nekā puse jeb 57% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki (t.i., tādi, kuri NVA uzskaitē bijuši ilgāk par vienu gadu). 22,8% veido bezdarbnieki ar invaliditāti pirmspensijas vecumā (t.i., personas, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi). Tikai salīdzinoši nelielu daļu veido jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti vecumā no 15-24 gadiem – 3,5%.

Fotogalerijas


NVA Lietuvā piedalīsies konferencē par darba iespējām cilvēkiem ar invaliditāti

10-09-2013
Lai piedalītos Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba iespējas un pieredze cilvēkiem ar invaliditāti" noslēguma konferencē, NVA Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane šī gada  13.septembrī dosies uz Lietuvu, Palangu.

Minētās programmas projekts tiek īstenots no 2012.gada aprīļa mēneša un to īstenoja partneri no Lietuvas – Šauļu darba tirgus apmācību centrs, Sociālo uzņēmumu apvienība, kā arī no Latvijas – Liepājas Neredzīgo biedrība, Biedrība "Apmācību projekti" Cīravas profesionālā vidusskola.
 
Projekta ietvaros tika veikts pētījums par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējām un dažādiem atbalsta instrumentiem un pasākumiem divpadsmit Eiropas valstīs.
 
Projekta ietvaros apmeklētas vairākas valstis, klātienē apskatīta sociālo uzņēmumu darbība un nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Norvēģijā, Īrijā un Vācijā. Arī Latvijas pārstāvji viesojās Lietuvā un apmeklēja sociālos uzņēmumus.
Piešķirts papildu finansējums redzes invalīdu asistenta pabalstiem

13-08-2013
Cilvēki ar I grupas redzes invaliditāti varēs saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētu pabalstu par asistenta pakalpojuma izmantošanu līdz 2014.gada beigām. Piešķirtais papildu finansējums bija nepieciešams, jo ik gadu pabalstu vēlas saņemt aizvien vairāk cilvēku ar invaliditāti.

Papildu finansējuma piešķiršana 325 tūkstošu latu apmērā cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti, kas izmanto asistenta pakalpojumu līdz 10 stundām nedēļā, ļaus saņemt pabalstu šim pakalpojumam arī 2013. un 2014.gadā.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma apakšaktivitāti Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū, ko otrdien, 13.augustā, atbalstīja valdība.

Pabalsta izmaksu nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Saskaņā ar NVA datiem, 2012.gada beigās šādu pabalstu saņēma 1500 cilvēki ar I grupas redzes invaliditāti. Balstoties uz līdzšinējo pieredzi, NVA prognozē, ka šogad pabalsta saņēmēju skaits sasniegs 1630 cilvēkus, bet 2014.gadā pabalstam par asistenta pakalpojuma izmantošanu būs pieteikušies jau 1700 cilvēki.

Projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" kopējais attiecināmais finansējums ir 13,5 miljoni latu. 12,3 miljoni latu no kopējās summas finansē ESF, bet 1,1 miljonu latu līdzfinansē no Latvijas valsts budžeta.

 
Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

NVA atbalsta programmā bezdarbniekiem ar invaliditāti un grūtības nonākušajiem izveidotas vairāk nekā 3,5 tūkstoši darba vietu

17-07-2013

ESF projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros jau izveidotas 3646 darba vietas, no tām 702 jeb 19,3% no kopējā izveidoto darba vietu skaita – bezdarbniekiem ar invaliditāti un 2944 jeb 80,7% - nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem.

 

Lielākais darba vietu skaits izveidots Latgales reģionā- 1953 darba vietas jeb 53,6%. Otrs lielākais darba vietu skaits izveidots Kurzemes reģionā-519 jeb 14,2% no kopējā darba vietu skaita.


No projekta sākuma 2008.gada septembrī līdz 2013.gada 30.jūnijam izveidotajās darba vietās iesaistīti 4404 bezdarbnieki, no tiem 849 jeb 19,3% bija bezdarbnieki ar invaliditāti un 3555 jeb 80,7% - nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki.

 


 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 
Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros (Nr.1DP//1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001)

 

 


Klientiem ar dzirdes invaliditāti NVA būtiski paplašina surdotulkojuma iespējas

12-07-2013
Lai cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti būtu ērtāk un vieglāk pieejami Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātie pakalpojumi, NVA sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību (LNS) būtiski paplašina surdotulkojuma iespēju klāstu nedzirdīgajiem klientiem. Līdz šim surdotulka pakalpojumus NVA nodrošināja tiem bezdarbniekiem ar dzirdes invaliditāti, kuri piedalījās valsts līdzfinansētajos nodarbinātības pasākumos noteiktām personu grupām, taču tagad surdotulkojuma iespējas tiek piedāvātas arī citu NVA projektu ietvaros, kā arī filiāļu apmeklējumu reizēs.

NVA klienti ar dzirdes traucējumiem surdotulkojumu varēs izmantot konsultāciju laikā pie nodarbinātības aģenta vai karjeras plānošanas speciālista. Surdotulkošana konsultāciju laikā notiks tiešsaistē ar WEB kameru starpniecību, proti, ja pie nodarbinātības aģenta ieradīsies nedzirdīgs klients, palīgā tiks pieaicināts surdotulks, kurš sarunu tulkos tiešsaistē. To paredz NVA un LNS parakstītais sadarbības līgums par surdotulku pakalpojumu nodrošināšanas pilotprojekta uzsākšanu NVA Rīgas reģionālajā filiālē. Surdotulkojuma pieejamība konsultācijās atvieglos nedzirdīgo klientu reģistrēšanās procesu, viņiem kļūs saprotamāka informācija par bezdarbnieka tiesībām, pienākumiem un piemērotākajiem NVA pakalpojumiem.

Pirmie surdotulkojuma pakalpojumu konsultāciju laikā saņems tie nedzirdīgie klienti, kas apmeklēs NVA Rīgas reģionālo filiāli, kur no šī gada 15.jūlija surdotulkojums tiešsaistē tiks nodrošināts kā pilotprojekts, vēlāk šis pakalpojums būs pieejams visās NVA filiālēs.

Tiešsaistes surdotulkojumam nepieciešamais aprīkojums būs ne tikai NVA filiāļu nodarbinātības aģentu, bet arī karjeras konsultantu rīcībā. Surdotulkojuma pieejamība karjeras konsultāciju laikā ļaus organizēt nedzirdīgajiem klientiem grupu karjeras konsultācijas, bet individuālajās konsultācijās nodrošinās abpusēju komunikāciju starp konsultantu un nedzirdīgo klientu.

Jau kopš šī gada aprīļa Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitāšu dalībniekiem ar dzirdes traucējumiem surdotulkojums tiek nodrošināts karjeras plānošanas un citu speciālistu (psihologa, psihoterapeita) individuālo vai grupu konsultāciju laikā, bet nedzirdīgajiem jauniešiem bezdarbniekiem, kuri nodarbināti ESF projekta “Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitātē “Darba vieta jaunietim”, surdotulkojums tiek nodrošināts jaunieša darba vietā.
 
Surdotulkojuma iespēja jau tiek piedāvāta arī tiem NVA klientiem ar dzirdes invaliditāti, kuri ESF projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2” ietvaros iesaistās profesionālajā vai neformālajā apmācībā. Surdotulkojums apmācību laikā tiek nodrošināts līdz 50% no kopējā izglītības programmas apjoma. Surdotulka pakalpojumi pieejami gan mācību procesā un praksē, gan kvalifikācijas eksāmenā vai gala pārbaudījumā. Surdotulku pakalpojumus nodrošina SIA „LNS Rehabilitācijas centrs".

Aicinām NVA klientus ar dzirdes invaliditāti aktīvi izmantot surdotulku pakalpojumus, piesakoties tiem savā NVA filiālē. NVA uzskaitē šobrīd ir 216 bezdarbnieki ar dzirdes invaliditāti.