Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

10-08-2016
Pasākuma mērķis ir sniegt konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību un ievirzi komercdarbības veikšanā uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Pasākumā var iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kuri (nepieciešams uzrādīt apliecinošus dokumentus):
 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību; <-- AKTUALIZĒTS
 • ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību; <-- AKTUALIZĒTS
 • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā. <-- AKTUALIZĒTS

Pasākuma laikā bezdarbnieki saņem nepieciešamo palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai:
 • konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā (20 konsultācijas 6 nedēļu laikā);

un ja aģentūras izraudzīts eksperts devis pozitīvu slēdzienu par biznesa plāna dzīvotspēju un nepieciešamo Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu
-
 • konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā (20 konsultācijas);
 • komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – ne vairāk kā 3000, 00 EUR atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
 • mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) - valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.

Nodarbinātības valsts aģentūra iepirkuma procedūras rezultātā izvēlas konsultantu un ekspertu pakalpojumu sniedzējus.
 
2016.gadā pasākumā „Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” tika iesaistīti 150 bezdarbnieki, no tiem 142 bezdarbnieki iesniedza ekspertiem izvērtēšanai izstrādātus biznesa plānus. Ekspertu pozitīvs atzinums saņemts par 50 biznesa plāniem. Pozitīvu atzinumu saņēmušie un Aģentūras atbalstam rekomendētie biznesa plānu izstrādātāji noslēdza līgumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru un saņēma konsultatīvu un finanšu atbalstu biznesa plāna īstenošanai. Biznesa plāni tiek īstenoti šādās jomās: apģērbu un aksesuāru izgatavošana, lauksaimniecība un mežsaimniecība, kokapstrāde, metālapstrāde, inženiertehniskie pakalpojumi, grāmatvedības un juridisku konsultāciju pakalpojumi, mēbeļu ražošana un citas.

2015.gadā pasākumā „Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” tika iesaistīti 150 bezdarbnieki, no tiem 139 bezdarbnieki iesniedza ekspertiem izvērtēšanai izstrādātus biznesa plānus. Ekspertu pozitīvs atzinums saņemts par 50 biznesa plāniem. Visi 50 biznesa plānu izstrādātāji noslēdza līgumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru un saņēma konsultatīvu un finanšu atbalstu biznesa plāna īstenošanai. Biznesa plāni tiek īstenoti šādās jomās: apģērbu un aksesuāru izgatavošana, skaistumkopšana un veselība, atpūtas un izklaides pasākumi, pārtikas produktu un dzērienu ražošana/ēdināšana, lauksaimniecība un mežsaimniecība, kokapstrāde, izglītība, inženiertehniskie pakalpojumi, grāmatvedības un finanšu konsultāciju pakalpojumi, mēbeļu ražošana un citas.
    
2014.gadā pasākumā tika iesaistīti 120 bezdarbnieki – no kuriem 110 iesniedza ekspertiem izvērtēšanai sagatavotos biznesa plānus. Atbilstoši ekspertu atzinumiem finansiāli un konsultatīvi tika atbalstīta 40 biznesa plānu īstenošana. Biznesa plāni tiek īstenoti šādās jomās: sporta, atpūtas un izglītojošo pasākumu organizēšana; grāmatvedība; friziera, fotogrāfa, šuvēja pakalpojumi; automašīnu, laivu, datoru remonts; dizaina studija, kokapstrāde un galdniecība, tekstilizstrādājumu ražošana.

 

2013.gadā pasākumā tika iesaistīti 160 bezdarbnieki, no kuriem 155 iesniedza ekspertiem izvērtēšanai sagatavotos biznesa plānus. Sadarbībā ar konsultantiem biznesa plānus izstrādāja 135 bezdarbnieki. Atbilstoši ekspertu atzinumiem finansiāli un konsultatīvi tika atbalstīta 53 biznesa plānu īstenošana.
 
2012.gada sākumā pasākumā tika iesaistīti 319 bezdarbnieki, no kuriem 274 iesniedza ekspertiem izvērtēšanai sagatavotos biznesa plānus. Par 85 biznesa plāniem eksperti sniedza pozitīvus atzinumus. Visi 85 biznesa plānu sagatavotāji noslēguši līgumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru un saņēmuši konsultatīvu un finanšu atbalstu biznesa plānu īstenošanai.

2011.gada
augustā pasākumā „Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” tika iesaistīti 34 bezdarbnieki, kuri ekspertu izvērtēšanai iesniedza patstāvīgi sagatavotus biznesa plānus, finanšu atbalsts tika sniegts 11 labāko biznesa plānu izstrādātājiem.

2010.gada beigās un 2011.gada sākumā  Nodarbinātības valsts aģentūra aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Pasākumi komercdarbība vai pašnodarbinātības uzsākšanai” iesaistīja 350 bezdarbniekus, kas sadarbībā ar konsultantiem izstrādāja biznesa plānus. 2011.gada maijā ekspertiem izvērtēšanai tika iesniegti 313 biznesa plāni. Par 82 biznesa plāniem eksperti sniedza pozitīvu atzinumu, uz kura pamata Nodarbinātības valsts aģentūra sniegusi finanšu atbalstu biznesa plāna īstenošanai.

2009.gadā Nodarbinātības valsts aģentūra sniegusi atbalstu 250 bezdarbniekiem biznesa plānu sagatavošanai un izstrādei un atbalsta pakalpojumus 80 labāko biznesa plānu īstenošanai.

2008.gadā Nodarbinātības valsts aģentūra sniegusi atbalstu 93 Latgales reģiona un Rīgas bezdarbniekiem biznesa plānu sagatavošanai un izstrādei un atbalsta pakalpojumus 20 labāko biznesa plānu īstenošanai.


Saistošie dokumenti:


Ar NVA atbalstu Zane īsteno savu biznesa ideju
Skatiet labas prakses piemēra video!

© European Job Mobility Program, http://ec.europa.eu/eures/ , 2011


Oriģināla ideja, audzējot Kalifornijas sliekas, paver iespēju uzņēmējdarbībai
Skatiet labas prakses piemēra video!

© Sižets no TV raidījuma "Viss notiek", autors: Ansis Bogustovs (HansaMedia), 30.11.2009


Svetlana no Ventspils izstrādā biznesa plānu veselīgas pārtikas ražotnes izveidei, lai pretendētu uz NVA atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Skatiet labas prakses piemēra video!

© Sižets no TV raidījuma "Viss notiek", autors: Ansis Bogustovs (HansaMedia), 02.11.2009


Kā izmantot NVA atbalstu komercdarbības uzsākšanai? Skatiet labas prakses piemēra video!
© Sižets no TV raidījuma "Viss notiek", autore: Krista Vāvere (HansaMedia), 20.07.2009Papildu informāciju par atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai iegūsi tuvākajā NVA filiālē.

 

 
 
 
 
uz augšu

 


Pasākums noteiktām personu grupām (PNPG)

13-01-2016

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākums noteiktām personu grupām" (turpmāk - pasākums).

 

Pasākuma mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē pasākumu bezdarbniekiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1. personai ir noteikta invaliditāte;
2. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
3. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);
4. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma) un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem (dokumentāri apliecina);
5. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma) un ir vecāka par 55 gadiem;
6. persona ir vecāka par 55 gadiem;


Bezdarbnieki, kuri tiek iesaistīti pasākumā, var pretendēt uz finanšu atlīdzību pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus, iesaistoties atbalsta pasākumā “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”.

 

Finanšu atlīdzība paredzēta vienam no šiem mērķiem:

 1. Transporta izdevumu segšanai par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz subsidēto darba vietu uz atpakaļ;
 2. Izdevumu kompensēšanai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, t.sk. arī transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz subsidēto darba vietu un atpakaļ.


Nosacījumi, lai saņemtu finanšu atlīdzību:

 1. Subsidētā darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no b/d deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu) un b/d norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 10 Aģentūrā reģistrētiem b/d;
 2. B/d ir noteikts normālais darba laiks un b/d darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;
 3. 10 darba dienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas ir saņemts b/d Iesniegums, un Aģentūras filiāle trīs darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas ir pieņēmusi Lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu.

 

Iesnieguma forma bezdarbniekiem, kuri iesaistīti ESF projektā “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” atrodama šeit .

 

Piešķiramās finanšu atlīdzības apmērs ir ne vairāk kā 400 euro apmērā. Finanšu atlīdzību izmaksā, pārskaitot to uz atlīdzības saņēmēja norādīto bankas kontu.NVA darba devējam nodrošina finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai!

 

Darba devēji var būt - komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus (finanšu atbalstu bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai nodrošina 24 mēnešus).

Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.
 
Bezdarbnieki ar invaliditāti pasākuma īstenošanas laikā var saņemt ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumus, kā arī tiek nodrošināta darba vietas pielāgošana katra bezdarbnieka ar invaliditāti veselības vajadzībām.
 

Papildu informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām darba devējiem var saņemt NVA filiālēs.

 

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

02-01-2014
 

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi — aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Algotos pagaidu darbus īsteno pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu.

Kas var piedalīties pasākumā?

Bezdarbnieki, kuri:

 • nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
 • vismaz 6 mēnešus reģistrēti NVA vai
 • ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"). 

Pasākuma mērķis:

 • dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas;
 • veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā.

Kā pieteikties dalībai?
Bezdarbnieks var savā NVA filiālē paziņot par vēlmi iesaistīties pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, ja bezdarbnieka statusā ir bijis reģistrēts vismaz sešus mēnešus vai bezdarbnieka statusā reģistrēts mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājis
 
Kā iesaistīties pasākumā?
NVA filiāle iesaista bezdarbniekus pasākumā:
 • saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri tiek iesaistīti pasākumā;
 • bezdarbnieku vēlmju reģistrācijas secībā, ja pašvaldība nav pieņēmusi  saistošos noteikumus par atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri iesaistāmi pasākumā.
*ja persona vēlas iepazīties ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tad to var izdarīt pie filiāles koordinējošā eksperta (pēc filiāles pieprasījuma pašvaldībai jāsniedz saistošo noteikumu aktuālās versijas kopija) vai attiecīgajā pašvaldībā (piem. pie darba koordinētāja).

Iesaistes ilgums:
 • bezdarbnieks tiek nodarbināts secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk kā četrus mēnešus 12 mēnešu periodā, pasākumā viņš var iesaistīties arī atkārtoti.

Kāds ir iesaistītā bezdarbnieka ieguvums?
Bezdarbnieks saglabā un attīsta darba prasmes, kā arī sociālās iemaņas.

Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 150,00 euro apmērā.

Ja bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās, pašvaldība atlīdzību bezdarbniekam izmaksā proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā.

Par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem.
Pasākuma īstenošanas laikā bezdarbniekiem tiek veikta iespējamo nelaimes gadījumu apdrošināšana.

Kāds ir darba devēja ieguvums?
 • Atbalsts sociāli nozīmīgu darbu veikšanai.
 • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša atlīdzība 150,00 euro apmērā.
 • Ikmēneša dotācijai vienam algotu pagaidu sabiedrisko darbu koordinētājam pašvaldībā 128,06 euro apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.
 • Izdevumu apmaksa par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem, bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā par vienu bezdarbnieku.

 

Saistošie dokumenti:

 

 

 


Algoti pagaidu sabiedriskie darbi palīdz iegūt pastāvīgu darbu.
Skatiet labas prakses piemēra video!

© Sižets no LTV1 raidījuma "Viss notiek", 01.10.2013
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi palīdz atgriezties darba tirgū.
Skatiet labas prakses piemēra video!

Video sižets no LTV raidījuma "Viss notiek", 15.04.2013.uz augšu

Informācija bezdarbniekiem

06-01-2013